Lausunto huumausainelain uudistamisesta/ Pohjoinen Aurinko

STM, Valtioneuvosto
Tiedoksi: Oikeusministeriö, Eduskunnan oikeusasiamies, Eduskuntaryhmät, tiedotusvälineet

Asia: STM:n ehdotus huumausainelain muuttamiseksi – vetoomus lakiesityksen vetämisestä uuteen valmisteluun

Maassamme ollaan tekemässä erittäin nopealla aikataululla huumausainelain uudistusta, joka synnyttäisi maahamme
kireämmän hamppukiellon kuin koskaan aiemmin

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/ShowAllProposalAnswers?proposalId=f895893d-33bb-467c-8def-
bbe8f022a57a

Toteamme, että STM:ssä valmisteltu ehdotus huumausainelainsäädännön uudistamisesta hamppua koskevilta osin on
epäonnistunut, eikä sen pohjalta ole syytä jatkaa.
Perusteluita:
-lakiehdotus on valmisteltu kyseenalaisella tavalla, ilman työryhmää, ilman dokumentoituja kokouksia vain yhden
ihmisen toimesta
-lakiehdotus merkitsee suomalaisen hamppualan yrittäjyydelle voimakkaita esteitä ja juridisin keinoin estää Suomen
mahdollisuudet tulla tasaveroisesti kasvaville hampputuotteiden markkinoille
-lakiehdotus irrottaa Suomen hamppupolitiikan YK:n huumausainesopimuksen raameista ilman pohdintaa ja perusteita
ja olisi toteutuessaan rajoittamassa elinkeinovapauksia ja myös vastoin ihmisoikeuksia monin tavoin

Ehdotamme Sosiaali – ja terveysministeriölle lakiesityksen vetämistä takaisin ja uuden valmistelun aloittamista
demokraattisella tavalla.
Ehdotamme perustettavaksi hamppualan asiantuntijoista, eri viranomaistahoista ja poliisista koottavan työryhmän joka
valmistelee avoimissa seminaareissa Suomelle hamppustrategiaa ja hahmottaa todellisia huumausainepolitiikan
ongelmia hampun osalta. Vasta näiden valmistelutöiden jälkeen on viisasta lainsäädännön uudistaminen asetettujen
tavoitteiden toteuttamiseksi.

Yksityiskohtaiset perustelut:

1. Uusi huumausainelakiehdotus irtoaa YK:n huumausainesopimuksen kehyksistä
ja rikkoo ihmisoikeuksia
YK:n huumausainesopimus sallii kaksi teollista viljelytarkoitusta, kasvatuksen kuiduksi tai siemeneksi mutta lisäksi
kasvatuksen ”for horticultural purpose”. Hamppu on ihmiskunnan vanhimpia ellei vanhin viljelykasvi ja sitä on
katkeamatta viljelty myös kotitarpeiksi läpi maailman.
Perinteisten hampun tuottajamaiden vaatimuksesta sopimukseen kirjoitettiin tuo pykälä puutarhakäyttö turvaamaan
oikeutta kasvattaa hamppua puutarha- ja kotitarvemittakaavassa.
Sanatarkka englanninkielinen selitys termille ”horticulture” on: ”The art and science of growing plants.”
Lakiehdotuksessa poistettaisiin tämä kohta kokonaan. Elina Kotovirta kirjoittaa:
”Vuoden 1961 huumausaineyleissopimusta ei sen 28 artiklan 2 kohdan mukaan sovelleta kannabiskasvin viljelyyn
yksinomaan puutarhaviljelytarkoituksia varten. Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksessa ei kuitenkaan määritellä
puutarhaviljelyä eikä vaadita, että se olisi sallittava. On epäselvää, miten puutarhaviljely määriteltäisiin riittävän
tarkkarajaisesti. Esityksessä ei näin ollen ehdoteta erillistä puutarhaviljelyn kategoriaa, joten kaikkea hampun kasvatusta
koskisivat ehdotetun 7 a §:n mukaiset vaatimukset.”

Kirjoittajan perustelu sille, miksi tämä YK:n pykälä poistettaisiin, kertoo viranomaisen hämmästyttävästä
piittaamattomuudesta kansainvälisen oikeuden ja sopimusten suhteen.
Noin radikaaliin liikkeeseen täytyisi olla pätevämpiä perusteita kuin se, ettei lakitekstin kirjoittaja ymmärrä YK:n
sopimuksen sisältöä.
Todettakoon, että puutarhakäyttö voi tarkoittaa kotipuutarhaviljelyä omaan kotitarvekäyttöön, kuiduksi, siemenksi,
rohdoksiksi. Se pitää sisällään tieteellisen toiminnan mm kasvinjalostuksen ja geneettisen materiaalin ylläpitoviljelyn.
Sen piiriin on laskettu myös kulttuurillista ja perinnesyistä viljely ja mm koristekasvatus.
Tällaisen toiminnan kieltäminen rikkoo sekä elinkeinovapauksia että ihmisoikeuksia vastaan. Myös suomalaisilla on
yhteiset juuret hampun kanssa. Vielä viime vuosisadan alussa hamppua viljeltiin lähes joka tilalla.
Todettakoon, että YK:n huumausainesopimus velvoittaa maita toimimaan järjestäytyneen huumausainerikollisuuden,
salakuljetuksen ja kaupan estämiseksi. Tämä on koko sopimuksen ydinfokus.
Ehdotus hamppua koskevan lainsäädännön uudistamiseksi ei kohdistuisi rikolliseen toimintaan, eikä ratkaisisi todellisia
huumausaineongelmia lainkaan, vaan päinvastoin. Käytännössä ei-päihdyttävien cbd-tuotteiden estäminen
markkinoilta synnyttäisi vain uudet laittomat markkinat cbd-kannabistuotteille ja vahvistaisi järjestäytyneen
rikollisuuden tulovirtapohjaa.
Todettakoon, että monet opiattiriippuvaiset ja myös päihdekannabikseen koukuttuneet ovat löytäneet cbd-tuotteet

riippuvuuksista irtipääsyn avuksi. Laki kuitenkin kieltäisi tällaisia ihmisiä kasvattamasta itselleen korvaushoidoksi cbd-
hamppua.

2. Koko hamppukasvin määrittely huumausaineeksi estää ei-päihdyttävien tuotteiden kehittämistä ja
markkinoille pääsyä
Suomen huumausainelakia ollaan kiristämässä paljon kireämmälle kuin YK:n huumausainesopimus rajat on vetänyt ja
samalla estetetään suomalaisen yritystoiminnan kehittäminen kasvaville ei -päihdyttävien hampputuotteiden
markkinoille.
Lakiehdotuksen mukaan kaikki kasvinosat, jotka sisältävät thc-yhdistettä luokiteltaisiin huumausaineeksi. Näin
määritellään käytännössä koko hamppukasvi varsia ja juuristoa myöten huumausaineeksi, sillä niissäkin on mitattavia
määriä thc-yhdistettä. YK:n huumausainesopimuksessa ja nykyisessä huumausainelaissa vain kuivatut kukinnot on
määritelty huumausaineeksi.

YK:n huumausainevirasto puolestaan luokittelee päihdehampuksi kasvin jossa on thc-yhdistettä enemmän kuin cbd-
yhdistettä.