Hei

Ylitarkastaja Anna Mizrahi siirsi 8.2.2021 lähettämänne tiedoksiannon hamppualan etäkoulutuksen käynnistämisestä Ruokaviraston siemenyksikölle, koska asiaan liittyy siemenen markkinoille saattamista.

Antamanne tiedonannon mukaan olette aikeissa jalostaa teollisen mittakaavan tuotantoon soveltuvan hamppulajikkeen. Aiotte myös kouluttaa kotipuutarhureita ja ammatillisesti suuntautuneita harrastajia hampun kasvatukseen avomaalla ja kasvihuoneessa tapahtuvaan viljelyyn. Koulutuksen toteuttamiseen kuuluisi se, että lähettäisitte osallistujille omaa tuotantoanne olevaa sertifioimatonta hampun siementä. Siemen on peräisin keskeneräisestä jalosteesta.

Tiedonantonne perusteella Ruokavirasto katsoo, että toimintanne on ammattimaista. Aiotte markkinoida sertifioimatonta siementä jalosteesta, joka ei ole kansallisessa tai EU:n yhteisessä lajikeluettelossa. Markkinoitavia määriä ei voida pitää vähäisenä.

Ruokavirasto katsoo, että tiedoksiannossanne kuvailtu toiminta olisi siemenlain (600/2019) vastaista.

Tarkemmat perustelut

Siemenlakia sovelletaan maatalous- ja puutarhakasvilajien lisäysaineistona käytettäviin siemeniin ja niiden tuotantoon, markkinoille saattamiseen, maahantuontiin ja maastavientiin. Siemenlakia ei kuitenkaan sovelleta vähäisten siemenmäärien markkinoille saattamiseen loppukäyttäjille, vähäisten siemenmäärien tuontiin henkilökohtaiseen käyttöön eikä vilja-, öljy- ja kuitukasvien siementen käyttöön koristetarkoitukseen.

Tiedoksiantonne mukaan kurssilla on tarkoitus käyttää hampun siementä mm. puutarhakasvien tuottamiseen. Kurssiin liittyy olennaisesti tarkoitus analysoida hamppukasveista niitä kemiallisia yhdisteitä, joiden takia ko. jalostetta alettaisiin tuottaa teollisessa mittakaavassa. Kyseessä on siis muu kuin hampun käyttö koristekasvina. Koristekasveista ei analysoida kemiallisia yhdisteitä.

Ruokavirasto katsoo, että harjoitatte hamppuun liittyvää toimintaa ammattimaisesti. Sitä osoittaa mm. se, että Teillä on laajamittakaavaista jalostustoimintaa ja aiotte järjestää alaan liittyviä kursseja. Ruokaviraston mukaan vähäisillä siemenmäärillä tarkoitetaan muiden kuin ammattimaisten toimijoiden tuottamia pieniä siemenmääriä loppukäyttäjille. Vähäisten siemenmäärien tuottamisessa on kyse lähinnä harrastetoiminnasta. Vähäisten siemenmäärien tuottaminen ammattimaisesti kuuluu siemenlain soveltamisalaan. Vähäisten määrien arvioimisessa voidaan huomioida erityiskasveilla niiden siementen osuus markkinoilla, jolloin vähäisetkin määrät voivat olla markkinaosuuksilla merkittäviä ja kuulua lain soveltamisalaan.

Yllä olevilla perusteilla Ruokavirasto katsoo, että kyseessä on siemenlain soveltamisalaan kuuluva toiminta. Kertomanne kurssitoiminnan järjestäminen ei ole tulkittavissa koristekasvien kasvatukseksi, hampusta ei ole mahdollista tuottaa lajikkeetonta kaupallista siementä (maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta 390/2020 ), eikä kyseessä ole vähäisten siemenmäärien toimittaminen.

Tiedoksiantonne mukaan toimitatte kurssilaisille siementä, joten kyseessä on markkinoille saattaminen. Siemenlain 4 §:n mukaan markkinoille saattamisella tarkoitetaan siementen hallussa pitämistä niiden myyntiä varten, myytäväksi tarjoamista tai muuta joko maksutta tai korvausta vastaan tapahtuvaa siirtoa sekä itse myyntiä, jakelua ja muita siirtomuotoja. Lain 5 §:n mukaan markkinoille saa saattaa vain Suomen kansallisessa kasvilajikeluettelossa tai Euroopan unionin viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa olevien lajikkeiden siemeniä. Aiotte kuitenkin toimittaa kurssilaisille sellaisen jalosteen siementä, joka ei ole Suomen kansallisessa tai EU:n yhteisessä lajikeluettelossa. Toimintanne ei siis ole tältä osin siemenlain mukaista.

Siemen, jota aiotte saattaa markkinoille ei ole sertifioitua. Siemenlain 12 §:n mukaan sertifioimattomana saa markkinoille saattaa mm.

1) vähäisiä määriä tieteellisiin tarkoituksiin tai jalostukseen käytettäviä siemeniä;

2) koetoiminnassa lajikkeiden testaamiseen käytettäviä siemeniä lajikkeista, joista on tehty kasvilajikeluetteloon lisäämistä koskeva hakemus;

3) nurmi- ja rehukasvien sekä öljy- ja kuitukasvien tuotantoon tarkoitettuja lajikkeettomia kaupallisia siemeniä;

Tiedoksiantonne mukaan kyseessä ei ole vähäinen määrä siementä tieteelliseen tarkoitukseen tai jalostukseen taikka koetoiminta. Kyseessä on Ruokaviraston näkemyksen mukaan ammattimainen toiminta, jolla hyödynnetään jalostetta, joka on suunniteltu käytettäväksi teollisessa mittakaavassa. Kyseessä ei ole myöskään koetoiminta lajikkeesta, josta on tehty kasvilajikeluetteloon lisäämistä koskeva hakemus. Hampusta ei voi tuottaa lajikkeetonta kaupallista siementä.

Ylläolevan perusteella siemenen toimittaminen tiedoksiannossanne kuvatulla tavalla olisi siemenkauppalain vastaista toimintaa.

Ystävällisin terveisin

Salla Niemi-Konkari

lakimies/jurist/lawyer

Ruokavirasto/Livsmedelsverket/Finnish Food Authority

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

salla.niemi-konkari@ruokavirasto.fi

www.ruokavirasto.fi